10

 

Wilde Synge Joyce Moore Yeats

Synge Joyce Moore Yeats Wilde

Joyce Moore Yeats Wilde Synge

Moore Yeats Wilde Synge Joyce

Yeats Wilde Synge Joyce Moore

Joyce Synge Wilde Yeats Moore

Synge Wilde Yeats Moore Joyce

Joyce Moore Yeats Wilde Synge

Moore Yeats Wilde Synge Joyce

Yeats Wilde Synge Joyce Moore