106

 

soft soft soft soft

soft           soft

soft           soft

soft           soft

loft loft loft loft

loft loft

loft loft

loft loft

slam slam slam slam

slam           slam

slam           slam

slam           slam

sham sham sham sham

sham sham

sham sham

sham sham