80

 

slap slap slap slap

slap           slap

slap           slap

slap slap slap slap

slap slap

slap lock slap

slap      slap

slap slap      slap

slap slap lock slap

slap

slap

slap slap slap

slap

slap slap slap

slap slap

slap lock slap

slap      slap

slap slap      slap

slap slap lock slap